BRUIKLEEN OVEREENKOMST

Voor onze klanten geven wij factuurapplicaties en boekhoudapplicaties in bruikleen die wij ook om niet onderhouden en aanpassen aan de wensen van onze klant. Om dit formeel vast te leggen hebben wij een BRUIKLEEN0VEREENKOMST opgesteld die u hierbij aantreft.

Partijen:

Bruiklener:                            

en

Bruikleengever:                    PMD-Consult, Balsebaan 64, 4621 AR Bergen op Zoom

Overwegen het volgende:

 • dat bruiklener zich het tijdelijke gebruik van de hierna omschreven zaken wenst te verschaffen
 • dat bruikleengever bereid is om de betreffende zaken om niet in bruikleen te geven aan bruiklener
 • dat partijen deze bruikleenovereenkomst onder nader te noemen voorwaarden hebben gesloten

Zijn overeengekomen:

Artikel 1- Omschrijving van het geleende

Bruikleengever geeft met ingang van ondertekening van deze bruikleenov·ereenkomst aan bruiklener in bruikleen om niet de hierna genoemde voorwerpen:

 • Excel Factuurprogramma
 • Excel Boekhoudprogramma
 • VBA-macro’s in bovengenoemde Excelapplicaties

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst

 1. De bruikleen is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging
 2. De overeenkomst eindigt op de datum waartegen hij door een van de partijen wordt opgezegd
 3. De overeenkomst eindigt op de datum waartegen de samenwerking met PMD-Consult wordt opgezegd
 4. De bruiklener kan de bruikleen ook beëindigen door opzegging
 5. Bruikleengever verklaart dat de applicaties en macro’s in goede staat, actueel en gebruiksklaar worden onderhouden om niet
 6. Door de bruiklener gewenste aanpassingen van de applicatie worden om niet aan de applicaties toegevoegd en/of verwijderd
 7. PMD-Consult blijft eigenaar van de applicaties, ook na door de bruiklener gewenste aanpassingen

Artikel 3 – Zorgplicht

 1. Bruiklener is gehouden om de applicaties slechts voor eigen gebruik aan te wenden
 2. Het geleende wordt slechts gebruikt overeenkomstig de bestemming
 3. Bruiklener is gehouden aan het einde van de bruikleenovereenkomst het geleende aan bruikleengever terug te geven en/of te verwijderen van alle apparaten waarop de applicaties zijn geïnstalleerd
 4. Alle kosten gemaakt met betrekking tot het geleende tijdens de duur van de bruikleen voor zover het althans een gevolg van het gebruik ervan en strekkende tot normaal onderhoud ervan kan worden gekwalificeerd, zijn voor rekening van bruikleengever
 5. De kosten gemaakt tot verbetering van het geleende zijn eveneens voor rekening van bruikleengever tenzij deze kosten zijn gemaakt in overleg met bruiklener en partijen schriftelijk (of per e-mail) zijn overeengekomen dat deze kosten voor rekening van bruiklener komen

Artikel 4 – Schade

Indien en voor zover schade optreedt door verlies of beschadiging van de applicaties komt het herstellen voor rekening van bruiklener tenzij deze kan aantonen dat hem ter zake geen verwijt treft in welk geval het herstel van de schade voor rekening van bruikleengever komt

Artikel 5-Verbod

Het is aan bruiklener verboden om het geleende, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan derden in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.

Artikel 6 – Opzegging van de overeenkomst

 1. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden, uiterlijk 1 maand(en) voor de gewenste afloop van de bruikleenperiode.
 2. Partijen kunnen te allen tijde de bruikleenovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen opzegtermijn.
 3. Artikel 8- Ontbinding van de overeenkomst
 4. De bruikleengever heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden: indien naar zijn oordeel de applicaties door de bruiklener niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt of de bepalingen in de bruikleenovereenkomst niet worden gevolgd.
 5. De bruikleengever heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden: indien de bruiklener in staat van faillissement wordt verklaard of door bruiklener surséance van betaling is aangevraagd, beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van bruiklener wordt gelegd
 6. De bruikleengever heeft het recht de bruikleenovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden: indien de bruiklener komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden

Artikel 9 – Einde bruikleenoverkomst

 1. Bruiklener is gehouden, na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door bruikleengever, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst de applicaties te verwijderen vanaf alle apparaten waar de applicaties zijn geïnstalleerd en/of gebruikt
 2. De formules van de boekhoudapplicatie worden omgezet naar vaste waarden en de bruikleengever verstrekt deze applicatie aan de bruiklener zodat bruiklener de gegevens kan blijven overleggen en of inzien
 3. Bruiklener kan de applicaties aanschaffen:
  • Het Excelfactuurprogramma plus alle gewenste aanpassingen en alle macro’s zonder beveiligingen eenmalig € 350,00
  • Een abonnement voor het Excelfactuurprogramma plus ondersteuning en gewenste aanpassingen voor € 100,00 per jaar
  • Het Excelboekhoudprogramma plus alle gewenste aanpassingen en alle macro’s zonder beveiligingen eenmalig € 350,00
  • Een abonnement voor het Excelboekhoudprogramma plus ondersteuning en gewenste aanpassingen voor € 100,00 per jaar
 4. Voor het abonnement wordt een separate overeenkomst ter ondertekening overlegd

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die door partijen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van bruikleengever.